ROMA SINE Vedtekter

§1 FORMÅL
Masters Team Svømming, heretter kalt ROMA, skal arbeide for:
a)      Å gi svømmere som har avsluttet sin aktive karriere et treningstilbud
b)      Å ivareta den enkeltes mulighet til å trene svømming og delta svømmestevner på det nivået de trives med.
c)      Å gi medlemmene mulighet for å samles i sosiale sammenhenger
d)      Å bidra til drift og videreutvikling av Rogaland svømmekrets
 
§2 MEDLEMSKAP
a)      Klubbens medlemmer er de som til enhver tid har innbetalt medlemskontingent for gjeldende periode. Kontingentperioden er perioden mellom to årsmøter.
 
§3 ORGANISERING
a)      ROMA er tilsluttet Norges Svømmeforbund og Rogaland Svømmekrets og følger til enhver tid gjeldende lover og regler gitt av disse.
b)      Årsmøte er klubbens høyeste organ. Mellom to årsmøter ledes klubben av et styre som velges på årsmøte. Andre utvalg etableres ved behov.
 
§4 ÅRSMØTE
a)      Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Dato for årsmøte skal kunngjøres for medlemmene minst 8 uker før møtet. Saker som ønskes behandlet må være innmeldt til styret senest 3 uker før møtet.
b)      Innkalling med saksliste til årsmøtet skal skje skriftlig, enten via hjemmesiden eller e-post til det enkelte medlem, senest 2 uker før møtet.
c)      Årsmøtet skal behandle følgende saker:
·                    Godkjenning av innkalling med saksliste
·                    Valg av ordstyrer, referent, tellekorps (ved behov)
·                    Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
·                    Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap
·                    Innmeldte saker
·                    Budsjett for kommende periode
·                    Vedtektsendringer
·                    Valg av:
-                    Styreleder
-                    Nestleder
-                    Kasserer
-                    Oppmann
-                    Sekretær
-                    2 styremedlemmer
-                    valgkomité bestående av 2 medlemmer
For å få kontinuitet velges styremedlemmer for to perioder og det skal praktiseres slik at ca halve styret velges på hvert årsmøte.
d)      Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Vedtak fattes ved simpelt flertall i saker som etter disse vedtekter ikke krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 
§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret krever det, eller når minst 1/4 av medlemmene skriftlig har fremsatt krav om det. Det ekstraordinære årsmøte innkalles skriftlig av styret, uten ugrunnet opphold med minst 14 dagers varsel. Møtet kan bare behandle de saker som har foranlediget innkallingen. Saksliste med aktuelle saker skal følge innkallingen.
 
§6 STYRET
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom to årsmøter og skal iverksette årsmøtets og idrettsmyndigheters vedtak.
Styret bør avholde minst 4 styremøter i løpet av perioden mellom to årsmøter. Styremøter skal annonseres på klubbens hjemmeside slik at medlemmen kan gi innspill til styret.
Etter styremøter skal det skreves referat som legges ut på klubbens hjemmeside.
 
§7 FESTKOMITÉ
a)      Festkomiteen skal ivareta klubbens sosiale profil og tildeles økonomiske rammer av årsmøtet. Komiteen bør bestå av 3 medlemmer og velges normalt på årsmøtet.
b)      Festkomiteen skal minimum arrangere sommerfest og julefest i løpet av året, samt bistå styret ifm arrangering av årsmøtet.
c)      Festkomiteen er ansvarlig for at en ryddekomite er utpekt før festen begynner.
 
§8 INFORMASJON
Relevant informasjon fra NSF, styret, festkomité, andre mastersklubber og evt andre aktører legges forløpende ut på klubbens hjemmeside. I tillegg sørger web-ansvalig for at det med jevne mellomrom sendes ut e-post med en oppsummering av de siste sakene på hjemmesiden.
URL adresse for ROMAs hjemmeside er: http://www.ro-ma.no
 
§ 9 UTNEVNING AV ÆRESMEDLEMMER
På grunnlag av innspill fra medlemmene er det styret som utnevner medlemmer til æresmedlemmer i ROMA. Kriterier for en slik utmerkelse er at medlemmet ”over lengre tid har vært en betydelig bidragsyter til ROMAs idrettslige, sosiale og organisatoriske virke.”
Æresmedlemmer mottar en innrammet diplom med begrunnelse for utmerkelsen av styreleder ved en passende anledning.
 
§10 ENDRING OG FORTOLKNING AV VEDTEKTER
Endringer av disse vedtekter kan bare behandles på årsmøtet etter å ha vært oppført som egen sak på sakslisten. For vedtak kreves 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.
Fortolkning av disse vedtekter tillegges styret.
 
§11 OPPLØSNING
Klubben kan oppløses av årsmøtet med ¾ flertall. For at vedtaket skal være gyldig må 5/6 av klubbens medlemmer være til stede. Klubbens økonomiske midler og arkiv overføres Rogaland svømmekrets.
 
§12 IKRAFTTREDELSE
Disse statutter for ROMA er vedtatt på årsmøte 16 februar 2007.
 

 

06.05.2007 12:58